2021-2022 Varsity

Varsity Team

Laura Hefty - Amy Pine - Katie Dunakin - Shanna Brown - Ava Weaver - Hannah Carbajal

Sage Khatemi - Liliana Sandoval - Jamila Rhyse-Roxas  - Aryanna Hudson - Laura Richards

2021-2022 JUNIOR VARSITY